Shankar Maharaj
About Shankar Maharaj
Miracles
Picture gallery

Programs
Daily Programs
Festivals

Seva Desk
Abhishek & Seva's
Donation
Books


Trust
About US
Board

Locations
How to reach
Contact

Name of Trustees

Shri . Vinay Prabhakar Phadnis

Shri . Prabhakar Govind Mogul

Shri. Chandrakant Jaikisan maalpani

Shri. Ashok Ganesh Devasthali

Shri. Ravindra Vitthal Daravade